Biuletyn Informacji  Publicznej
Sołectwa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ODNOWY WSI ZA 2015 ROK


Przypominamy, że sołectwa uczestniczące w programie Wielkopolska Odnowa Wsi, do 31.01.2016 roku muszą złożyć za pośrednictwem Urzędu swoje SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ODNOWY WSI ZA 2015 ROK.

Wzór sprawozdania można pobrać TUTAJ

Szczegółowe informacje:

tel. 616512401

Kierownik RNW / Gminny Koordynator Programu

Mariusz Szrajbrowski

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dotyczące funduszu sołeckiego


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w drodze zarządzenia określił zasady i tryb wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.

Zarządzenie ma zastosowania do realizacji wydatków w 2016 roku oraz do zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w 2016 roku, a także do planowania funduszu sołeckiego od 2017 roku.

Treść zarządzenia można pobrać TUTAJ.

Wartość FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 roku


Poniżej prezentujemy tabelę z wartościami Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw na rok 2016. Przypominamy sołtysom, że wnioski w sprawie podziału funduszu sołeckiego należy składać do 30.09.2015 roku po uprzednim zatwierdzeniu zadań przez Zebrania Wiejskie.

Przypominamy, że nowa ustawa o funduszu sołeckim wprowadziła kilka zmian w zasadach realizacji zadań. Umożliwiono między innymi:

 • realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami,
 • możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,
 • możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie.

Wielkość funduszu sołeckiego na rok 2016 oraz liczba mieszkańców sołectw na dzień 30.06.2015:

 

Sołectwo

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2015

Planowany fundusz sołecki na 2016 rok

Bogucin

1008

31 030,00

Garby

453

20 270,00

Gortatowo

605

24 980,00

Gruszczyn

2290

31 030,00

Janikowo Dolne

324

16 260,00

Janikowo Górne

294

15 330,00

Jasin

1372

31 030,00

Karłowice

382

18 060,00

Kobylnica

1589

31 030,00

Kruszewnia

410

18 930,00

Łowęcin

564

23 710,00

Paczkowo

1607

31 030,00

Puszczykowo Zaborze

23

6 920,00

Rabowice

220

13 040,00

Sarbinowo

139

10 520,00

Sokolniki Gwiazdowskie

109

9 590,00

Uzarzewo

544

23 090,00

Wierzenica

238

13 590,00

Wierzonka

407

18 840,00

Zalasewo

3359

31 030,00

Razem

15937

419 310,00

 

 

Konkurs dla sołectw - wnioski do 27.07.2015!


Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" zaprasza sołectwa z terenu LGD "Trakt Piastów" do udziału w konkursie grantowym.

Cele konkursu:

1. Aktywizowanie sołectw wokół świetlic wiejskich.
2. Nawiązywanie i/lub rozwój współpracy środowisk społeczności loklanych.
3. Integracja międzypokoleniowa.
4. Promocja działań i obszaru LGD.

Beneficjentem mogą być sołectwa, w imieniu których występuje sołtys, posiadający pełnomocnictwo udzielone przez wójta/burmistrza do reprezentowania Gminy.

Wnioski należy składać od 13 do 27 lipca w biurze LGD w Łubowie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 lipca br. na stronie Organizatora.

Sołectwo może złożyć tylko jeden wniosek, ale projekt może dotyczyć kilku sołectw, co jest dodatkowo punktowane w ocenie merytorycznej.

Dotacja może być przeznaczona na organizację:

1) zajęć tematycznych na świetlicy wiejskiej,
2) zajęć sportowych i rekreacyjnych na wsi,
3) wycieczek dla rodzin na terenie LGD.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ

Podsumowanie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich


Od 10 lutego odbywały się w sołectwach naszej Gminy zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierali sołtysów i członków rad sołeckich. Ostatnie z 20 zebrań odbyło się 1 kwietnia w Rabowicach (zdjęcie obok). Najwięcej mieszkańców uczestniczyło w zebraniu w Kobylnicy (231 osób), a najwyższą frekwencję miało zebranie w Sarbinowie (63,7%). Łącznie na 11965 uprawnionych do głosowania w zebraniach wzięło udział 1596 osób, co oznacza, że średnia frekwencja wyniosła 13,3%.

Łącznie wybranych zostało 20 sołtysów i 115 członków rad sołeckich. W 7 sołectwach zmienił się sołtys, w tym w 4 przypadkach dotychczasowy sołtys nie kandydował w wyborach.

Wśród sołtysów serdecznie witamy:

» Włodzimierza Koniecznego, nowego sołtysa Janikowa Dolnego,
» Adriana Suchomskiego, nowego sołtysa Uzarzewa,
» Hannę Andrzejewską, nową sołtys Sarbinowa,
» Filipa Molika, nowego sołtysa Gortatowa,
» Adriana Senyka, nowego sołtysa Zalasewa,
» Adama Borówczaka, nowego sołtysa Bogucina,
» Katarzynę Szaferską, nową sołtys Rabowic.

Na kolejne kadencje wybrani zostali:

» Małgorzata Glabas-Gruszka, sołtys Paczkowa,
» Małgorzata Markiewicz, sołtys Kruszewni,
» Ryszard Wiczyński, sołtys Janikowa Górnego,
» Maria Drozda, sołtys Jasina,
» Krzysztof Nowak, sołtys Puszczykowa Zaborze,
» Henryk Borski, sołtys Karłowic,
» Grażyna Orpińska, sołtys Kobylnicy,
» Maciej Dominikowski, sołtys Wierzenicy,
» Barbara Czachura, sołtys Gruszczyna,
» Bogdan Krych, sołtys Garbów,
» Bogumiła Kaczmarek, sołtys Łowęcina,
» Irena Prokop, sołtys Wierzonki,
» Gabriela Iglińska, sołtys Sokolnik Gwiazdowskich.

Wszystkim dwudziestu sołtysom wybranym na kadencję 2014-2018 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z władzami Gminy oraz realizacji wszystkich zamierzeń.

Skład organów samorządu pomocniczego poszczególnych sołectw można sprawdzić w zakładkach na bocznym menu strony.

Jednocześnie składamy podziękowania wszystkich ustępującym sołtysom i członkom rad sołeckich za współpracę w minionej kadencji i życzymy wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym i zawodowym, prosząc jednocześnie o udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia swoim następcom.

Szczególne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz społeczności wiejskiej na terenie naszych sołectw składamy na ręce:

» Pani Marii Kowalskiej, wieloletniej sołtys Uzarzewa,
» Pani Małgorzaty Molik, wieloletniej sołtys Gortatowa, dziś członka rady sołeckiej,
» Pani Ireny Tyblewskiej, wieloletniej sołtys Rabowic, dziś członka rady sołeckiej,
» Pani Haliny Sołowiej, wieloletniej sołtys Zalasewa,
» Pani Czesławy Knypińskiej, wieloletniej sołtys Janikowa Dolnego, dziś członka rady sołeckiej,
» Pana Zbigniewa Kaczmarka, wieloletniego sołtysa Bogucina,
» Pana Jacka Biernackiego, wieloletniego sołtysa Sarbinowa.

W trakcie trwania zebrań wiejskich mieszkańcy przedstawili również swoje wnioski i prośby do władz Gminy. Wnioski znalazły się w protokołach z zebrań i po ich przeanalizowaniu zostaną podjęte decyzje odnośnie ich realizacji.

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020


Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020:

 1. Informacje o programie
 2. Zasady uczestnictwa
 3. Wzór uchwały zebrania wiejskiego

Z terenu Gminy aktywnymi uczestnikami programu są:

 • Gortatowo,
 • Gruszczyn,
 • Kobylnica
 • Łowęcin,
 • Wierzonka,
 • Zalasewo.

W 2014 do programu zostały już zgłoszone sołectwa:

 • Jasin,
 • Paczkowo,
 • Sarbinowo,
 • Sokolniki Gwiazdowskie.
 • Janikowo Dolne,
 • Kruszewnia,
 • Rabowice.

Pliki do pobrania - FUNDUSZ SOŁECKI


Wzory dokumentów - przyjęcie funduszu sołeckiego:

 1. Zaproszenie na zebranie wiejskie
 2. Lista obecności na zebraniu
 3. Protokół z zebrania
 4. Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia zadań z funduszu sołeckiego (od 2015)
 5. Wniosek o wprowadzenie zadań do budżetu gminy (od 2015)

Bogucin (2014-2018)


sołtys: Adam Borówczak
ul. Jaśminowa,
tel. 510 031 934


Garby (2014-2018)


sołtys: Bogdan Krych
ul. Spółdzielcza 3B/11,
tel. 61 818 59 81, 602 185 601


Gortatowo (2014-2018)


sołtys: Filip Molik
ul. Swarzędzka 3,
tel. 61 817 24 84
kom. 510 031 929

Gruszczyn (2014-2018)


sołtys: Barbara Czachura
ul. Mechowska 4,
tel. 510 031 930


Janikowo


sołtys Janikowa Dolnego (2014-2018): Włodzimierz Konieczny
ul. Cicha 6,
tel. 510 031 945


sołtys Janikowa Górnego (2014-1018): Ryszard Wiczyński
ul. Gnieźnieńska 71,
tel. 510 031 944

 

Jasin (2014-2018)


sołtys: Maria Drozda
ul. Sołecka 7,
tel. 61 817 20 67


Karłowice (2014-2018)


sołtys: Henryk Borski
ul. Kasztanowa 2,
tel. 512 015 121


Kobylnica (2014-2018)


sołtys: Grażyna Orpińska
ul. Południowa 15,
tel. 605 746 103
E-mail: zhpkobylnica@plusnet.pl


Kruszewnia (2014-2018)


sołtys: Małgorzata Markiewicz
ul. Spółdzielcza 8,
tel. kom. 510 031 940


Łowęcin (2014-2018)


sołtys: Bogumiła Kaczmarek
ul. Łowiecka 46,
tel. 61 817 33 38


Paczkowo (2014-2018)


sołtys: Małgorzata Glabas - Gruszka
ul. Średzka 19,
tel. 500 250 942; 518 55 99 26
soltys.paczkowo@gmail.com
www.paczkowo.com


Puszczykowo Zaborze (2014-2018)


sołtys: Krzysztof Nowak
ul. Zaborska 27,
tel. 61 815 50 61


Rabowice (2014-2018)


sołtys: Katarzyna Szaferska
ul. Bliska 17
kom. 600251246


Sarbinowo (2014-2018)


sołtys: Hanna Andrzejewska
ul. Dzika 3
tel. 605 338 942


Sokolniki Gwiazdowskie (2014-2018)


sołtys: Gabriela Iglińska
ul. Łubinowa 2,
tel. 510 031 933; 61 815 71 93


Uzarzewo (2014-2018)


sołtys: Adrian Suchomski
ul. Kasztanowa 1,
tel. 664 874 602

email: adrian.suchomski@wp.pl


Wierzenica (2014-2018)


sołtys: Maciej Dominikowski
ul. Lisia 1,
tel. 510 031 938

wierzenica@wp.pl ; www.wierzeniczenia.republika.pl

Wierzonka (2014-2018)


sołtys: Irena Prokop
ul. Gminna 19
tel. 61 897 30 14

 


Zalasewo (2014-2018)


sołtys: Adrian Senyk
ul. Norweska 3 (os. Europejskie),
tel. 510 031 932