Biuletyn Informacji  Publicznej
Aktualności

ROK STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W SWARZĘDZU


Dochody i koszty:

 • Łączne wpływy ze strefy za 12 m-cy funkcjonowania: 252,6 tys. zł
 • Koszty funkcjonowania (wynagrodzenie operatora brutto): 224,8 tys. zł
 • Dochód Gminy rozumiany jako różnica między wpływami a wynagrodzeniem operatora: 27,8 tys. zł czyli ok. 2,3 tys. zł miesięcznie
 • Wpływy w podstrefach i obszarach (dot. wyłącznie parkomatów):
  • Podstrefa A - 27%
  • Podstrefa B - 73%
  • Rynek - 75%
  • Pl. Niezłomnych - 25%

Dane statystyczne:

 • Średnia dzienna liczba wydanych biletów w parkomatach:
  • Cała strefa 493 (min. 300, max 831)
   • Rynek - 393,
   • Plac Niezłomnych - 100,
 • Średni czas parkowania 1 pojazdu na podstawie biletu parkingowego: 43 min.
  • Rynek 41 min
  • Pl. Niezłomnych 51 min
 • Wystawiono łącznie 2,9 tys. wezwań do zapłaty,
  • tj. ok. 12 dziennie (licząc wyłącznie dni robocze)
 • Łącznie wystawiono w tym okresie (III 2013 - II 2014) 216 abonamentów na różne okresy.

Po roku funkcjonowania strefy można stwierdzić, że osiągnięto wszystkie założone cele, dla których strefa została wprowadzona:

 • dostępność miejsc postojowych w centrum Swarzędza (praktycznie w każdym momencie możliwe jest znalezienie miejsca parkingowego w strefie),
 • możliwość swobodnego i szybkiego dostępu do UMiG i firm funkcjonujących na Rynku (brak konieczności wielokrotnego objeżdżania Rynku w celu znalezienia miejsca parkingowego),
 • racjonalne korzystanie przez użytkowników z miejsc parkingowych w strefie - kierowcy pozostawiają samochody na czas niezbędny dla załatwienia spraw,
 • trafność wysokości ustalonych przez Radę Miejską opłat - poziom zapełnienia strefy wskazuje, że opłaty nie są ani za niskie ani za wysokie,
 • prognozowany poziom wpływów ze strefy potwierdził się.

Ujawnione problemy:

 • zapełnienie miejsc postojowych na ulicach wokół Rynku i pl. Niezłomnych (z tym problemem liczono się od początku, ze względu na obszar, jaki został objęty strefą),
 • brak dodatkowego parkomatu po północnej stronie Rynku, który powoduje niewłaściwe korzystanie z parkomatu przeznaczonego dla Podstrefy A, czyli niewielkiego parkingu znajdującego się bezpośrednio za budynkiem Ratusza, przez kierowców pojazdów pozostawionych w Podstrefie B.

Zmiana regulaminu strefy od 26 września 2013 r.


26 września 2013 roku wszedł w życie zmieniony regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu (Treść uchwały).

27 sierpnia 2013 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany do regulaminu swarzędzkiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Od 26 września 2013 roku mieszkańcy okolic strefy mogą między innymi wykupić identyfikator na więcej niż 1 pojazd (preferencyjna opłata będzie obowiązywać na pierwszy samochód, a kolejne będą obciążone wyższym kosztem), w tym także na pojazd, który jest użytkowany na podstawie dowolnej umowy cywilno-prawnej (pod warunkiem jej notarialnego potwierdzenia). Podobne udogodnienie, tj. rozszerzenie tytułów prawnych do uznania pojazdu za własny, dotyczy również pojazdów użytkowanych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie strefy.

Zmiana regulaminu dotyczy również zasad parkowania pojazdów przez osoby niepełnosprawne. Pojazdy takich osób mogą parkować bez konieczności wnoszenia opłaty na podstawie niebieskiej karty parkingowej wydawanej przez powiat, jednakże wyłącznie na wyznaczonych i oznakowanych miejscach postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Wprowadzone zostały również przejrzyste zasady nakładania i wnoszenia opłat dodatkowych za nieopłacenie parkowania oraz parkowania ponad czas określony na bilecie parkingowym.

Od wejścia w życie zmian do regulaminu możliwe jest parkowanie na podstawie biletu z innej podstrefy, jedynie w sytuacji, gdy opłata za parkowanie będzie nie niższa niż należna za parkowanie w innej podstrefie. W przypadku swarzędzkiej Strefy, granicznym czasem parkowania jest 40 minut - do tego czasu (koszt parkowania poniżej 1,30 zł) można parkować pojazd na podstawie biletu dla podstrefy B w podstrefie A (wyłącznie parking przy budynku Ratusza), a powyżej tego czasu (koszt parkowania ponad 1,30 zł) - na podstawie biletu z podstrefy A w podstrefie B. W pozostałych przypadkach można spodziewać się otrzymania wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej za przekroczenie czasu parkowania. Prosimy o zwrócenie uwagi na rodzaj parkomatu i dokonywanie zakupu biletu parkingowego w odpowiednim dla danej podstrefy parkomacie.

Przypominamy również, że parkowanie pojazdów w obszarze strefy powinno odbywać się na wyznaczonych miejscach parkingowych. Pozostawianie pojazdu na płycie Rynku, chodnikach i innych miejscach niedozwolonych stanowi nie tylko naruszenie przepisów ruchu drogowego, ale także naruszenie regulaminu strefy płatnego parkowania.

Strefa już funkcjonuje (od 04 marca 2013)


Od 04 marca 2013 roku rozpoczął obowiązywać płatny postój w obszarze swarzędzkiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Przypominamy, że strefą objęty jest Rynek oraz pl. Niezłomnych.

Biuro Strefy, które znajduje się przy ul. Kilińskiego 26 (wejście od ul. Kórnickiej), jest czynne w godzinach funkcjonowania strefy - 9:00 - 17:00. W Biurze można wykupić identyfikatory mieszkańca oraz osoby niepełnosprawnej, abonamenty, a także wnieść opłatę dodatkową.

Przypominamy, że parkomat znajdujący się za budynkiem Ratusza przeznaczony jest wyłącznie dla miejsc parkingowych znajdujących się na małym parkingu za Ratuszem. Dla pozostałych miejsc znajdujących się na swarzędzkim Rynku przeznaczone są parkomaty położone w narożnikach płyty Rynku, po stronie zachodniej i wschodniej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawą z 21.03.1985 r. o drogach publicznych, opłaty drogowe nie są wynagrodzeniem za świadczoną usługę, ale opłatą stanowiącą dochód publiczny. Postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wyznaczonych trybem administracyjnym strefach parkowania nie jest odpłatnym świadczeniem usług parkingowych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Z tego względu nie wystawia się faktur VAT za wykupione bilety parkingowe/identyfikatory/abonamenty.

Umowa z operatorem podpisana


W środę, 12.12.2012 r., została zawarta umowa z operatorem swarzędzkiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wprowadzonej uchwałą nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3301, z dn. 20.07.2012 r.).

Przypominamy, że zgodnie z przyjętą uchwałą swarzędzka strefa będzie obejmować miejsca parkingowe na Rynku oraz pl. Niezłomnych i na jej obszarze zostanie wydzielona podstrefa obejmująca parking przy budynku Ratusza, przeznaczony dla mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (niższy koszt parkowania za pierwsze 0,5 h, wyższy za dłuższy postój). Strefa zostanie wyposażona w minimum 5 nowoczesnych parkomatów, w których za parkowanie będzie można płacić monetami. W późniejszym terminie zostanie również uruchomiona możliwość regulowania płatności za pomocą telefonu komórkowego.

Operator strefy ma 60 dni od 12 grudnia 2012 na uruchomienie Strefy.

Biuro Strefy Parkowania będzie zlokalizowane w Swarzędzu przy ul. Kilińskiego 26 (wejść od ul. Kórnickiej).