Biuletyn Informacji  Publicznej
Komunikaty

Przypominamy o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest


Drodzy Mieszkańcy! Przypominamy o obowiązku złożenia do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz informacji o wyrobach zawierających azbest. Informacje, w terminie do 31 stycznia 2016r., składają właściciele nieruchomości, na których takie wyroby się znajdują.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają wyroby azbestowe, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

Powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących. Zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów między innymi: ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze.
Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa wyżej Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz
- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia. Wypełnioną informację należy wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub dostarczyć osobiście.

Oto:
wzór formularza informacji o wyrobach zawierających azbest

/ros/

Zgłaszajmy szamba i przydomowe oczyszczalnię ścieków - to obowiązek


Uprzejmie przypominamy, o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (Biuro Obsługi Interesanta - stanowisko 4). Formularz można również pobrać TUTAJ.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu - w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko 4) lub pod numerami telefonów (61) 65 10 714 i (61) 65 12 403.

Wspomniany obowiązek wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/360/2013 z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

/ros/

Sprawozdanie z badań wody w Jeziorze Swarzędzkim


Ocena stanu wody powierzchniowej w kąpielisku i miejscu wykorzystywany do kąpieli na terenie Jeziora Swarzędzkiego z dnia 29.07.2014 r.

Sprawozdanie z badań nr D 632/1734-1735/2014

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami ważne dla mieszkańców obszaru Związku Międzygminnego GOAP


Podajemy treść uchwał dotyczących:

Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „ Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Z regulaminu dowiemy się o zasadach selektywnego zbierania odpadów, o rodzaju i wielkości pojemników do odpadów komunalnych, o częstotliwości odbioru odpadów oraz innych istotnych dla mieszkańców informacji.

Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie o odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z umieszczonej powyżej uchwały dowiemy się dokładnie jakie usługi będzie świadczył Związek Międzygminny w ramach wnoszonej przez nas opłaty.

Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z umieszczonej powyżej uchwały dowiemy się w jakich terminach należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami.

WAŻNE! W ramach opłaty za śmieci stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują od mieszkańców Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” każdą ilość wymienionych niżej odpadów:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

4) odpady zielone;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko niezanieczyszczone frakcje);

6) zużyte opony - pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach;

9) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;

10) papier i tektura;

11) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;

12) tworzywa sztuczne;

13) metale;

14) opakowania wielomateriałowe.

Obecnie funkcjonującymi stacjonarnymi punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych są:

- Poznań, ul. Wrzesińska 12, tel. 61 611 08 11, czynny pn-pt- 8.00-17.00 oraz sobota 8.00-16.00.

- Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, tel. 61 833 22 12, czynny pn-pt- 8.00-17.00 oraz sobota 8.00-16.00.

- Chludowo, ul. Golęczewska, tel. 61 833 22 12, czynny pn-pt- 8.00-17.00 oraz sobota 8.00-16.00.

- Suchy Las, ul. Meteorytowa 1 (teren składowiska odpaów), tel. 61 811 96 67, czynny pn-pt- 8.00-17.00 oraz sobota 7.00-14.00.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, iż w związku z przekazaniem prowadzenia rejestru działalności regulowanej Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Związku Międzygminnego GOAP), kwartalne sprawozdania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy przedkładać do siedziby Związku, na adres: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2 oraz art. 9o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. 2005 Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie należy przekazać (w tym przypadku Związkowi Międzygminnego „Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”) w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy.

Do kwartalnego sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem przedsiębiorca zawarł umowy oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie należy zamieścić imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przypomina przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych o obowiązku złożenia sprawozdania kwartalnego.

Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2 oraz art. 9o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. 2005 Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie należy przekazać burmistrzowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy.

Do kwartalnego sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem przedsiębiorca zawarł umowy oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie należy zamieścić imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

Pobierz druki sprawozdań:

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Odpady komunalne

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz


Informujemy, że przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegającą na odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz powinni spełniać wymagania jakie zostały zawarte w uchwale nr XL/357/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2013 roku.
Oto uchwała nr XL/357/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2013 roku.

Firmy odbierające nieczystości ciekłe


W zakresie odbioru nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości są obowiązani korzystać z usług podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Z firmami takimi należy podpisać umowę i po każdorazowym usunięciu nieczystości, odebrać rachunek, który jest potwierdzeniem legalnego pozbywania się nieczystości płynnych.
Oto wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz


Oto "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz"

"Uchwała nr XLI/360/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz (Dz.U. Woj. Wlkp., poz. 3718 z dnia 27.05.2013r.) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.I.308.2013.8. z dnia 28 maja 2013r. stwierdzające nieważność § 2 ust.2 i § 14 uchwały"