Biuletyn Informacji  Publicznej
Ogłoszenia

Informacja dotycząca planowanych inwestycji drogowych


Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) informuje, że przygotowane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- przebudowa ul. Brzozowej w Kobylnicy,
- przebudowa ul. Krańcowej w Gruszczynie,
- przebudowa ulicy Krawieckiej w Swarzędzu,
- przebudowa ul. Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie,
- budowa ul. Polskiej w Zalasewie.

Całą treść znajdą Państwo TUTAJ.

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie obowiązku zgłoszenia padłego przeżuwacza do Powiatowego Lekarza Weterynarii przez właściciela zwierzęcia


Informację Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie obowiązku zgłoszenia padłego przeżuwacza do Powiatowego Lekarza Weterynarii przez właściciela zwierzęcia podajemy TUTAJ.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu


Przedstawiamy Państwu informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu dotyczącą wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt. Treść tej wiadomości znajdą Państwo tutaj.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych


Formularze wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydawane są w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający prawo do zajmowanego lokalu

 2. Aktualne dochody brutto z trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę założenia wniosku wszystkich osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.

 • Dochody brutto z ostatnich trzech miesięcy umniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe.
  Należy również wykazać:

 • dodatek pielęgnacyjny

 • zasiłki rodzinne i inne dodatki do zasiłku rodzinnego

 • zasiłki wychowawcze

 • alimenty

 • zaświadczenie ze szkół oraz uczelni wyższych o pobieraniu lub nie stypendium

 • zaświadczenie z tytułu odbywania praktycznej nauki zawodu i o uzyskiwanym z tego tytułu wynagrodzeniu

 • emerytury lub renty (decyzje ZUS-u oryginał + kserokopia)

 • w przypadku braku zatrudnienia – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Czarneckiego (o otrzymywanym zasiłku bezrobotnym lub w przypadku jego braku o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenia)

 • w przypadku osób odbywających zasadniczą służbę wojskową – zaświadczenie o wysokości otrzymywanego żołdu

 • osoby aresztowane – zaświadczenie z aresztu śledczego

 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności – zaświadczenie z zakładu karnego

 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o uzyskiwanych dochodach: przychód – koszty uzyskania przychodu (z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz o formie opodatkowania, np. karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy).

 2. Zaświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej właściciela domu jednorodzinnego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy musi być potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18

 3. Właściciel domu jednorodzinnego powinien dostarczyć, rachunek za energię cieplną i wodę dostarczone do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych

 4. Wniosek winien być:

 • Wypełniony czytelnie

 • Potwierdzony przez zarządcę lub administrację

 • Adnotacje zarządcy o niezaleganiu z odpłatnością za czynsz oraz kiedy budynek został wybudowany (po roku 1945 lub przed końcem roku 1945)

 • Aktualny numer konta bankowego zarządcy budynku, na który ma być przelany dodatek mieszkaniowy

 • Rozbite składniki czynszu (aneks czynszu)

Wnioskodawca (najemca) składa wniosek osobiście z dokumentem tożsamości.

Maksymalna powierzchnia uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego

Liczba

osób

Maksymalna powierzchnia uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego

1 osoba

45,5 m²

2 osoby

52 m²

3 osoby

58,5 m²

4 osoby

71,5 m²

5 osób

84,5 m²

6 osób

91 m²

Termin odpowiedzi
Do 30 - dni

Jednostka prowadząca sprawę
Inspektor ds spraw świadczeń pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych Katarzyna Błaszczak

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem tutejszego urzędu.